Menu

VEDTÆGTER

VEDTÆGTER FOR BLOVSTRØD IF FODBOLDAFDELINGEN

Vedtægternes hovedpunkter

1) Navn og hjemsted

2) Spilledragt

3) Formål

4) Medlemskab

5) Kontingent

6) Ordinær generalforsamling

7) Generalforsamling dagsorden

8) Generalforsamlingens ledelse

9) Ekstraordinær generalforsamling

10) Bestyrelsen

11) Regnskab og Revision

12) Tegning og hæftelse

13) Vedtægtsændringer

14) Foreningens opløsning

 

§ 1 - Navn og hjemsted

Blovstrød Idrætsforening, Fodboldafdelingen (BIF Fodbold) er stiftet den 1. december 1966 og underlagt Blovstrød

Idrætsforening ved dennes stiftelse d. 6. november 1967.

BIF Fodbold er hjemhørende i Allerød Kommune

Afdelingen er tilsluttet Dansk Boldspil Union og dermed Danmarks Idræts Forbund (DIF) samt DGI Nordsjælland og

dermed Danske Gymnastik og Idrætsforbund. Afdelingen er underlagt ovennævntes love og bestemmelser.

 

§ 2 - Spilledragt

BIF Fodbolds spilledragt er gule trøjer, grønne shorts samt grønne sokker.

 

§ 3 - Formål

BIF Fodbolds formål er at arbejde for fodboldspillets fremme i Blovstrød og omegn, samt at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i afdelingen.

Afdelingen vil udvikle så gode fodboldspillere som muligt i så trygge omgivelser som muligt. BIF Fodbold tilstræber at

kunne tilbyde fodbold for børn og voksne i alle aldre uanset køn.

 

§ 4 - Medlemskab

Som aktivt medlem kan optages enhver, der er fyldt 5 år.

Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen,

men er valgbare til bestyrelsen.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udpeges af generalforsamlingen. Udpegningen kræver 2/3 majoritet

stemmer herfor.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde vedtægterne og leve op til afdelingens formålsbestemmelse.

Venteliste for medlemskab af afdelingen kan forekomme, hvis bestyrelsen vurderer at grænsen for afdelingens kapacitet

er nået og derfor ikke for tiden kan optage flere medlemmer.

Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives

af forældre eller værge.

Udmeldelse skal ske skriftligt på udmeldelsesblanket med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. I

forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med afdelingen afvikles.

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen,

eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at

sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver 2/3 majoritet stemmer herfor. Eksklusion kan ankes til Blovstrød

Idrætsforenings hovedbestyrelse, som er øverste ankeinstans.

 

§ 5 - Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet skal være betalt inden udgangen af

forfaldsmåneden.

Hvis et medlem efter påmindelse stadig ikke betaler sit kontingent, vil sletning af medlemslisten kunne ske, uden at

spørgsmålet forelægges for generalforsamlingen. Der pålægges kr 50,00 i rykkergebyr ved rykker nummer 2.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde indrømme kontingentfrihed eller nedslag i kontingentet.

Æresmedlemmer har kontingentfrihed og gratis adgang til alle afdelingens arrangementer.

 

§ 6 - Generalforsamling

Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang

årligt inden udgangen af februar måned.

Generalforsamlingen skal, for at være lovlig og beslutningsdygtig, bekendtgøres på afdelingens hjemmeside, i en lokalavis

eller skriftlig meddeles til det enkelte medlem 21 dage forinden

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt (mailskrivelse er godkendt)

til formanden senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, vil disse fremgå af

dagsorden.

Adgang til generalforsamlingen har alle afdelingens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Hvert medlem

har 1 stemme. Stemmeret har alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt

fremmøde eller ved underskreven fuldmagt. For medlemmer under 15 år udøves stemmeretten af en værge. En rettidig

indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødtes antal.

Generalforsamlingen kan indenfor en periode af 4 måneder give bestyrelsen mandat til at finde et egnet bestyrelsesmedlem,

suppleant, revisor eller revisorsuppleant, hvis denne ikke kan findes på generalforsamlingen.

 

§ 7 - Generalforsamling dagsorden

1) Formanden byder velkommen

2) Valg af dirigent og valg af referent

3) Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år.

4) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for det forløbne år til orientering.

5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.

6) Fastsættelse af kontingent.

7) Behandling af indkomne forslag.

8) Valg til afdelingsbestyrelsen (alle valg er for 2 årig periode)

9) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen (valg for 1 årig periode)

10) Valg af revisor (valg for 2 årig periode)

11) Valg af revisorsuppleant (valg for 1 årig periode)

12) Eventuelt.

 

§ 8 - Generalforsamlings ledelse

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem

af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning

kvalificeret flertal, jf. § 13 og §14.

Afstemning foretages skriftligt på forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet

godkendes på efterfølgende bestyrelsesmøde.

 

§ 9 - Ekstra ordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 20 af afdelingens

stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det

emne, som ønskes behandlet.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til

indkaldelsen, ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

Afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling forudsætter, at der er tale om et eller flere klart angivne spørgsmål,

som skal behandles af afdelingens højeste myndighed (generalforsamlingen).

Der kan ikke afholdes ekstraordinær generalforsamling i skolernes ferie. Jævnfør ferieplan for Allerød Kommune.

 

§ 10 - Bestyrelsen

Bestyrelsen er afdelingens daglige ledelse og repræsenterer afdelingen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige

udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af dens medlemmer,

herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres et beslutningsreferat.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær samt minimum yderligere 2 medlemmer og vælges for to år

ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formand og kasserer kan ikke være på valg samme år.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer som har mindst 30 dages medlemskab og er fyldt 18 år og har stemmeret, jf. § 6.

Møder indkaldes med mindst to dages varsel af formanden og er beslutningsdygtig når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne

er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

§ 11 - Regnskab og revision

Afdelingens kasser fører afdelingens regnskab. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Revisorerne har pligt til at foretage en fuldstændig og kritisk revision af afdelingens regnskab, herunder kontrol af indtægter

og udgifter samt kontrol af beholdningernes tilstedeværelse.

Afdelingen tegnes af afdelingens formand samt et medlem fra bestyrelsen

 

§ 12 – Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden.

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Låneoptagelse på mere end 50.000

kr. skal godkendes af generalforsamlingen, låneoptagelser under 50.000 kr. skal godkendes af bestyrelsen.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

 

§ 13 – Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for

forslaget.

 

§ 14 – Afdelingens ophør

Afdelingens kan kun opløses, når dette vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3/4 majoritet

af de fremmødte, som ligeledes tager bestemmelse om anvendelse af afdelingens formue og ejendele til fremme af

idrætslige aktiviteter.

Afdelingens faner afleveres til DGI Nordsjællands kontor, der opbevarer disse, indtil afdelingen igen kommer i drift.

Luk