Menu

GENERALFORSAMLING

Referat fra generalforsamling i Blovstrød IF Fodboldafdeling den 23. februar 2017

 

1. Formanden byder velkommen

Formand Klaus Kristensen bød velkommen til generalforsamling 2017.

 

2. Valg af dirigent og referent

Bestyrelsen foreslog Rolf Mandrup som dirigent og Jakob Bang som referent. Begge valg blev godkendt.

 

Generalforsamlingen var lovlig indkaldt, idet den var varslet i behørig tid med annonce i Allerød Nyt den 3. januar 2017 samt på foreningens hjemmeside.

 

3. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år.

 

Formanden aflagde beretning for 2016.

 

Han hæftede sig specielt ved, at 2016 var året, hvor vi måtte sige farvel til en række seniorspillere med efterfølgende nedrykning til serie 2, ligesom vi måtte trække vores senior 2 hold.

 

Han fremhævede det årlige indestævne Carl Ras Cup som fortsat er en stor succes. Vores ungdomsafdeling kører godt, og aktiviteterne kører på højt blus.

 

I 2016 blev der ligeledes etableret et damesenior hold.

 

Formanden takkede Jakob Bang for hans mangeårige bestyrelsesarbejde, og fortalte ligeledes, at det var med vemod at han selv stopper i bestyrelsen efter 35 års frivilligt arbejde i BIF.

 

Den fulde beretning vil være tilgængelig på foreningens hjemmeside.

 

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2016.

Kasserer Peter Tømming præsenterede det reviderede regnskab for 2016.

 

Han fremhævede udfordringerne med at indkræve kontingent, og at der er lavet afdragsordninger med flere spillere. Sponsorindtægter og indtægter fra pointaktier er faldet.

 

I alt er foreningen kommet ud med et mindre underskud.

 

Regnskabet blev efter nogle spørgsmål enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

 

5. Kassereren fremlægger bestyrelsens budgetforslag for 2016 til godkendelse.

 

Bestyrelsen præsenterede bestyrelsens budgetforslag for 2017.

 

Budgettet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

 

6. Fastsættelse af kontingent for år 2017

 

Bestyrelsen indstillede at kontingentet forbliver uændret og bemærkede, at vi er de billigste i kontingent bland fodboldklubberne i Allerød Kommune og det ønsker vi fortsat.

 

Bestyrelsens indstilling blev godkendt af generalforsamlingen.

 

7. Valg til afdelingsbestyrelsen

 

Valg af formand for 2 år. Pt Klaus Kristensen, som ønsker at udtræde af bestyrelsen. Som ny formand blev valgt Morten Buchwald

 

Valg af sekretær for 2 år. Pt Jakob Bang, som ønsker at udtræde af bestyrelsen. Som ny sekretær blev valgt Mark Andersson.

 

Valg af menigt medlem for 2 år (pt Morten Buchwald). Morten blev formand og hans menige bestyrelsespost blev overtaget af Brian Kuhre.

 

Valg af menigt medlem for 2 år (pt Brian Andersen). Brian ønskede at genopstille, og blev genvalgt uden modkandidater.

 

Mening medlem Jan Plum oplyste, at han ikke ønskede at fortsætte i bestyrelsen. Jans bestyrelsespost blev erstattet af Ulrik Bjørnsson for 1 år.

 

Valg af menigt medlem for 1 år (pt Mark Andersson). Mark blev sekretær og hans bestyrelsespost blev overtaget af Jens Erik Nielsen.

 

Bestyrelsen består herefter af:
Formand Morten Buchwald
Kasserer Peter Tømming
Sekretær Mark Andersson
Menigt medlem Brian Kuhre
Menigt medlem Brian Andersen
Menigt medlem Ulrik Bjørnsson
Menigt medlem Jens Erik Nielsen

 

Øvrig poster til at hjælpe klubben blev drøftet, og et nyt sponsorudvalg blev etableret bestående af Anders Buur og Rolf Mandrup.

 

8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen for 1 år (pt Jacob Saaby Sørensen).

Jan Yde valgt uden modkandidater.

 

9. Valg af revisor (pt Lars Kristensen)

Lars ønskede at genopstille og blev genvalgt uden modkandidater.

 

10. Valg af revisorsuppleant for 1 år (pt Frank Skade Nielsen).

Frank ønskede at genopstille og blev genvalgt uden modkandidater.

 

11. Eventuelt

 

Fra tilhørerne blev der spurgt til klubbens jubilæum. BIF formand Poul Møller orienterede om et planlagt arrangement for hele BIF, som bliver afholdt 4/11-17.

Afslutning
Formanden takkede for god ro og orden, og takkede dirigenten. Generalforsamlingen blev herefter ringet af.

 

På bestyrelsens vegne
Jakob Bang, 23. februar 2017