Menu

GENERALFORSAMLING

Referat fra generalforsamling i Blovstrød IF Fodboldafdeling den 21. februar 2018

 

1. Formanden byder velkommen

Formand Morten Buchwald bød velkommen til generalforsamling 2018.

 

2. Valg af dirigent og referent

Anders Buur er dirigent. Godkendt

Mark Askegren Anderson er referent. Godkendt

Generalforsamling er lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Der mangler evt. punktet i dagsorden. Det tilføjes.

 

3. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år.

 

Formanden aflagde beretning for 2017.

 

Formanden Morten Buchwald aflægger beretning. 

 

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2017.

Peter Tømming fremlægger revideret regnskab. Det primære billede er at der er skudt lidt forbi på den enkelte poster men samlet set er vi kr. 50.000 over budget.

 

5. Kassereren fremlægger bestyrelsens budgetforslag for 2018 til godkendelse.

 Vi investere mere i materialer og forventer en forøget kontingent nærmere 2016 niveau.

Budget 2018 er vedhæftet.
Ingen spørgsmål og det er hermed godkendt.

 

6. Fastsættelse af kontingent for år 2018

 

Vi foreslår samme kontingent:


Unge 550 kr. halvårligt
Veteran 750 kr. halvårligt
Senior 1100 kr. halvårligt


Ingen kommentarer og hermed godkendt.

 

7. Behandling af indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

 

8. Valg til afdelingsbestyrelsen, følgende er på valg:

a. Valg af kasserer for 2 år (pt. Peter Tømming, som ønsker at udtræde af bestyrelsen.

Christoffer Schramm vælges ind uden modkandidater. Tillykke

b. Valg af menigt medlem for 2 år (pt. Jens Erik Nielsen)

Jens Erik Nielsen genopstiller og vælges ind. Tillykke

c. Valg af meningt medlem for 2 år (pt. Ulrik Bjørnsson)

 

Ulrik Bjørnsson genopstiller og vælges ind. Tillykke

9. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen for 1 år (pt Jan Yde Larsen).

Generelforsamlingen bemyndiger bestyrelsen og hente en suppleant inden for 4 mdr.

 

 

10. Valg af revisor for 1 år (pt Lars Kristensen som ikke ønsker at fortsætte)

Frank Skade Nielsen opstiller og vælges ind. Tillykke

 

11. Valg af revisorsuppleant for 1 år (pt Frank Skade Nielsen).

Generelforsamlingen bemyndiger bestyrelsen og hente en suppleant inden for 4 mdr.

 

12. Evt.

a. Poul Møller Hansen siger at der pågår i hovedbestyrelsen en foreningsudvikling i forbindelse med udvidelsen af Blovstrød IF

b. Poul Møller Hansen spørger om der er plads til spillere der bare vil deltage uden at spille kampe. Kan man selv møde op og lave et hold og spille til et reduceret budget. Vil Blovstrød IF stille rammerne til rådighed.

Bestyrelsen tager forslaget med til næste bestyrelsesmøde.

 

Følgende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg:

Formand Morten Buchwald, Sekretær, Mark Andersson, Menigt medlem Brian Andersen samt Menigt medlem Brian Kuhre.

 

Afslutning
Formanden takkede for god ro og orden, og takkede dirigenten. Generalforsamlingen blev herefter ringet af.

 

På bestyrelsens vegne
Mark Andersson, 21. februar 2018